Anton Simon

Anton Simon

Born January 1, 1760 (Liberec).
Died July 30, 1810 (Vienna).

Texts by this poet