Anton Simon

Anton Simon

Born January 1, 1760  (Liberec).
Died July 30, 1810  (Vienna).

Texts by this poet